Sarışın

Ayça Ceylin. 17 / İzmir. Herkes gibi müzik. Voleybol, mavi, bileklik, uyku.

-twitter.com/AycaCeylinn

-instagram.com/aycaceyliin/

"Eskiden arkadaşımdı" demeye utandığım insanlar var.

(Kaynak: iceridekibiri, fooreveeralooneee gönderdi)

Sen hiç soru işareti yerine Ç koydun mu Ç

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter